Algemene voorwaarden

1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Neon Designs gedane offertes en op alle door Neon Designs gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Neon Designs. Afwijkende bedingen binden Neon Designs slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds, en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
  1. 2. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Neon Designs niet aanvaard, tenzij zulks- voor elk geval afzonderlijk- is overeengekomen.
2. Offertes
  1. Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum van de offerte (de dagen van verzending en ontvangst van de offerte inbegrepen), doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Neon Designs het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  2. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Neon Designs medewerkers binden Neon Designs slechts indien zij door Neon Designs (schriftelijk) zijn bevestigd.
  3. Door Neon Designs aan de wederpartij bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specimina hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Prijzen
  1. Neon Designs behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een offerte tussentijds te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet aan de klant worden doorberekend indien deze worden doorgevoerd gedurende de loop van de offerte beschreven onder 2.1. Betekent dit hiervoor bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Tijdstip van levering
1. Neon Designs zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de
leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer
zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige levering moet Neon Designs derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
2. Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen,
dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in
aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.
3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Neon Designs te harre
keuze hetzij leveren op een door Neon Designs te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel
het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden
verklaren, onverminderd het recht van Neon Designs op schadevergoeding.

5. Overmacht
1. Indien Neon Designs door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Neon
Designs na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te
komen, is Neon Designs bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de
verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van
hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval niet kan worden gevergd dat hij
opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
2. Indien Neon Designs door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend
verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van
Neon Designs komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voorzover die
op dat moment nog niet is uitgevoerd.
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, inen
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van
energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Neon Designs
door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

6. Aflevering en eigendomsoverdracht
1. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de
bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in
ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna bepaalde.
2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Neon Designs de wijze van vervoer.
3. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst en/of na installatie te onderzoeken. In
geval van vermoedelijke transportschade, schade bij installatie of vermoedelijk verlies is de
wederpartij verplicht daarvan onverwijld aantekening te doen maken op de afleverbon, waarvan
een afschrift onverwijld naar Neon Designs moet worden verzonden, en zich terstond met Neon
Designs in verbinding te stellen.
4. Neon Designs is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.
5. Zolang de wederpartij niet het (volledige) bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende
kosten terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Neon
Designs zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art.1 lid
1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Neon Designs zich de eigendom van zaken eveneens
voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit
overeenkomst krachtens welke Neon Designs zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel
voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Neon Designs naast de levering
werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van de
wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Neon Designs heeft
voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de
wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Neon Designs
heeft voldaan.
6. Indien er gerede twijfel bij Neon Designs bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de
wederpartij is Neon Designs bevoegd levering en verzending ingevolge art.6 lid 1 van deze
algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de
betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde levering
geleden schade.
7. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken door
te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, aan een ander over te
dragen of te zijner beschikking te stellen.

7. Betaling
1. De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen netto na factuurdatum per bank over te
maken, hetzij contant af te rekenen aan Neon Designs.
2. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn
betalingsverplichting onverlet.
3. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Neon Designs niet tot verdere leveringen verplicht dan
nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald,
onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
4. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij
direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij
aansprakelijk voor alle door Neon Designs geleden en te lijden schade.
5. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2,5% per jaar, over het onbetaald
gebleven gedeelte van de hoofdsom.
6. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de
wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald
gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 50,--

8. Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop
de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft
voldaan in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of
door beslaglegging, curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle door Neon Designs geleden schade.

9. Reclames
1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Neon Designs gedane of niet gedane
leveringen of op Neon Designs facturen, moeten schriftelijk bij Neon Designs worden ingediend zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Neon Designs in staat te stellen de gegrondheid en
oorzaak van de klacht na te trekken.
2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Neon Designs . Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de
erkenning dat de klant gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij
deze beschadigd ontvangen zijn - ongeschonden staat in de originele verpakking aan Neon
Designs worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.
3. Zolang zaken niet teruggezonden en door Neon Designs akkoord bevonden zijn, of de klacht door
Neon Designs is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

10. Aansprakelijkheid
1. Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld is Neon Designs niet aansprakelijk voor
enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Neon
Designs aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.
2. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Neon Designs , indien zaken op verzoek van de
wederpartij een speciale oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de
betreffende oppervlaktebehandeling of de invloed van deze behandeling op het materiaal, tenzij en
voor zover Neon Designs aansprakelijkheid ter zake is verzekerd.

11. Geschillen
1. Op alle met Neon Designs gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering
daarvan, gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Oosterhout – onverminderd de bevoegdheid van een andere
rechter terzake van voorlopige, conservatoir of executoriale maatregelen, tenzij de koper binnen
één maand nadat Neon Designs zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor
beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.

12. Garantie
1. Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering),
iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van
(zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of
tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
2. Neon Designs garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van
maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de haarzelf door
toeleverancier verstrekte garantie.
3. De garantie voor door Neon Designs geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat
uitsluitend de door deze anderen aan Neon Designs verleende garantie.
4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de
wederpartij en Neon Designs schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda en treden in werking met ingang
van 1 januari 2003.